Mangler du natursupport?

 

 

NATURSUPPORT Kirkebakken 14, Elmelunde, 4780 Stege cvr. 38013998 BH@natursupport.dk Tlf. 25173332

 

Reglerne om naturbeskyttelse, hvordan og hvorledes er det nu?

 

Hos NATURSUPPORT finder du hjælp til at navigere i love og regler på naturbeskyttelsesområdet. Og det skal være til fordel for alle parter - også naturen.

 

Arbejder du i en kommune, hvor I i en periode har problemer med at klare sagsdyngerne på naturområdet? Så tilbyder jeg effektiv og kompetent sagsbehandlingshjælp.

 

Skal du som privatperson eller virksomhed søge kommunen om tilladelser til et projekt, der berører natur, kan jeg også hjælpe dig. Vi kan sammen tilpasse projektet, så det tager størst muligt hensyn til reglerne. Og så du lettest muligt kan få de tilladelser, du har brug for i kommunen.

 

Alt arbejdet er baseret på lang erfaring fra den amtslige og kommunale naturadministration og kendskab til, hvordan landzoneregler og miljøbeskyttelsesloven spiller sammen med naturbeskyttelsesloven. Og fundamentet er, at naturen er vores og skal respekteres.

 

Eksempler på opgaver NATURSUPPORT har løst i 2017:

 

  • Kæmpe-bjørneklo: Lodsejerkontakt og håndhævelse
  • DEVANO-kortlægning af EU-habitatnaturtyper
  • Registering af § 3-beskyttede naturtyper
  • Udpegning af kommuneplantemaer og retningslinjer til Grønt Danmarkskort og skovrejsningsområder
  • Botanikkurser
  • Katalog med virkemidler til gavn for bilag IV-arter
  • Udkast til dispensationer og påbud inden for naturbeskyttelsesloven
  • Ansøgninger til kommunen om tilladelser til nedgravning af rørledninger og deponering af jord.